Regulamin wypożyczalni samochodów Transtor

1. Wymagany wiek najemcy 21 lat oraz prawo jazdy ważne od dwóch lat.

2. Najemca otrzymuje samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą troską.

3. Najemca zobowiązuje się zwrócić samochód nie uszkodzony, z dowodem rejestracyjnym, kluczykami, wszystkimi oponami, narzędziami, radiem i innymi akcesoriami, w tym stanie w jakim wziął samochód.

4. Najemca kierując samochodem zobowiązuje się do:
a) zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie auta, staranne zabezpieczenie poza samochodem dokumentów i kluczyków,
b) wykonanie na własny koszt obsługi codziennej samochodu, w szczególności:
– sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego, płynu chłodzącego, hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie stanu ogumienia, prawidłowego ciśnienia w oponach, działania świateł;
c) stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika podaną w dowodzie rejestracyjnym.

5. W razie powstania wypadku, awarii Najemca zobowiązany przedsięwziąć odpowiednie środki przewidziane przepisami o ruchu drogowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku. Natychmiast powiadomić policję oraz wypożyczalnię – 502-743-349.
Jeśli szkoda nie wystąpiła z winy najemcy należy dostarczyć raport policyjny określający sprawcę zdarzenia. Jeżeli szkoda wystąpiła z winy najemcy pobierana jest opłata w wysokości od 2.000 zł do 10.000 zł w zależności od klasy samochodu.

6. Czynsz za najem naliczany jest dobowo. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 60 min. jest bezpłatne. Zwrot pojazdu po tym czasie powoduje doliczenie opłaty za następną dobę. Zamiar przedłużenia wynajmu, Najemca powinien zgłosić firmie Transtor minimum 12 godzin, przed upływem terminu zwrotu.

7. W przypadku wcześniejszego zdania samochodu firma Transtor nie zwraca Najemcy uiszczonej zapłaty za okres wynajmu.

8. Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują kradzieży samochodu w przypadku, gdy nie zostaną zwrócone firmie Transtor kluczyki lub dokumenty pojazdu. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania, przez ubezpieczyciela, Najemca zobligowany jest do zapłaty kwoty wartości samochodu.

9. Koszty paliwa, zużytego podczas wynajmu pokrywa Najemca. Samochód przekazywany jest z pełnym bakiem.

10. Wyjazd za granicę jest możliwy tylko do państw należących do Unii Europejskiej, po dokonaniu dodatkowej, jednorazowej opłaty od 100 zł do 300 zł w zależności od kraju docelowego.

11. Za dodatkową opłatą Najemca może wykupić ubezpieczenie rozszerzone, który znosi udział własny do zera (40 zł/doba).

12. W samochodzie obowiązuje zakaz palenia papierosów i spożywania posiłków. W przypadku nie przestrzegania naliczana jest opłata w wysokości od 100 zł do 300 zł.

13. W przypadku, gdy Najemca kierujący autem w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub środków odurzających, bez ważnego prawa jazdy spowoduje wypadek, zbiegnie z miejsca wypadku ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałą szkodę.

14. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, w szczególności przestrzegania dopuszczalnej prędkości.

15. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Transtor. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie nie wymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem. W przypadku nie zastosowania się pobierana jest opłata w wysokości 2.000 zł.

16. W przypadku:
– zagubienia kluczy do samochodu Najemca ponosi opłatę w wysokości od 200 zł do 1.000 zł;
– zagubienia dowodu rejestracyjnego 200 zł;
– zatankowanie niewłaściwego paliwa 2.000 zł;
– niezgłoszenie wyjazdu zagranicznego firmie Transtor opłata 500 zł.

17. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych organom powołanym do nakładania i egzekwowania opłat za korzystanie z dróg publicznych (Dz. U. nr 14, poz.60) oraz grzywien wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 20.05.1971 r. kodeks wykroczeń (Dz.U.nr 12 poz. 114) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.11.2003 r. w sprawie wysokości grzywien i nakładania w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. nr 208 poz. 2023). Jednocześnie, jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny firma Transtor zostałby obciążony w/w opłatami lub opłatami o podobnym charakterze i w/w opłaty uiściłby, Najemca zobowiązuje się zwrócić firmie Transtor w/w opłaty.